Корпоративни събития
РЕШЕНИЕ НА КФН ОТ 03.05.2021 Г.
„С Решение № 362-ДСИЦ/03.06.2021 г., влязло в сила на 18.06.2021 г., Комисията за финансов надзор отне лиценза на Агроенерджи за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел ((Лиценз № 66-ДСИЦ/06.08.2008 г.) на основание чл.16, ал.4 ЗДСИЦДС – поради доброволен отказ от лиценз“

agroenergy

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2021 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.06.2021 Г. ОТ 12:00 ЧАСА НА БУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 22.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК

РЕШЕНИЯ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 17.03.2021 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.03.2021 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 19.10.2020 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.10.2020 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.148б ОТ ЗППЦК

 • Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, „Вентчър Екуити България” ЕАД, ЕИК 2000355640, на 14.08.2020 г. уведоми „Агроенерджи“ АДСИЦ относно извършени от дружеството сделки с място на изпълнение извънборсов пазар XOFF с дата на сетълмент на последните в Централен депозитар АД – 13.08.2020 г. В резултат на промяната „Вентчър Екуити България” ЕАД притежава пряко 18 500 000 броя акции от капитала и същия брой гласове в ОСА или 100% от капитала на „Агроенерджи“ АДСИЦ. „Вентчър Екуити България” ЕАД упражнява правото на глас в ОСА по 18 500 000 броя акции от капитала на публичното дружество пряко.
 • Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
 • Уведомление за значително дялово участие

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2020 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.06.2020 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.06.2019 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2018 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.06.2018 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2017 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.06.2017 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Съгласно чл.43а, ал.4 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация, „Агроенерджи“-АДСИЦ уведомява, че има сключен договор за разкриване на регулирана информация на обществеността с информационна агенция „Сервиз финансови пазари“-ЕООД (www.x3news.com).

ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СД НА „АГРОЕНЕРДЖИ” АДСИЦ

 • Освобождават се г- н Светослав Божилов и г- н Николай Добрилов като членове на Съвета на директорите на „ Агроенерджи” АДСИЦ с решение на редовно Общо събрание, проведено на 20.06.2016 г., вписано в Търговския регистър с рег. № 20160628094347.

  Занапред Съветът на директорите на „Агроенерджи” АДСИЦ ще се състои от трима членове в състав:
  - Людмил Георгиев Александров
  - Данаил Михайлов Каменов и
  - Паулина Стефанова Халачева

 • Извлечение от ТР по партидата на АЕ към 28.06.16

РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2016 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ” АДСИЦ НА 20,06,2016Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА 03.08.2015 г. НА РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2014 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА 30.06.2014 г. НА РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 14.11.2013 Г.