Корпоративни събития
РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

agroenergy

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.06.2019 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2018 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.06.2018 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2017 Г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.06.2017 Г. ОТ 12:00 ЧАСА В СОФИЯ, БУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 22

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Съгласно чл.43а, ал.4 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация, „Агроенерджи“-АДСИЦ уведомява, че има сключен договор за разкриване на регулирана информация на обществеността с информационна агенция „Сервиз финансови пазари“-ЕООД (www.x3news.com).

ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СД НА „АГРОЕНЕРДЖИ” АДСИЦ

  • Освобождават се г- н Светослав Божилов и г- н Николай Добрилов като членове на Съвета на директорите на „ Агроенерджи” АДСИЦ с решение на редовно Общо събрание, проведено на 20.06.2016 г., вписано в Търговския регистър с рег. № 20160628094347.

    Занапред Съветът на директорите на „Агроенерджи” АДСИЦ ще се състои от трима членове в състав:
    - Людмил Георгиев Александров
    - Данаил Михайлов Каменов и
    - Паулина Стефанова Халачева

  • Извлечение от ТР по партидата на АЕ към 28.06.16

РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2016 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ” АДСИЦ НА 20,06,2016Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА 03.08.2015 г. НА РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2014 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА 30.06.2014 г. НА РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 14.11.2013 Г.